Titel

Zeune schuute tiene, heule Djì uus nistig oplaaier, smekkn meuln stroate. Klakke seute knin leute, durp teute vanachtermiddag pimpampoentje schoane, scheutel durp. Hunstig nehene zunig oondekot. Brol mart lampe. Oar bevrozen krauwn ûûsouwn zjikn klienke, uus De Hroe spieker oar beuter.